این قطعه در دستگاه شور آواز افشاری در گوشه ی قرایی توسط یگانه استاد سنتور ایران فرامرز پایور ساخته شده که در سال 1380 با نوازندگی دوست عزیزم آقای رضا فرساد نواختیم.

http://www.aparat.com/v/24389bfe4fe2eba8bf9aa9203a44cdad7778