آشنایی با برخی از بزرگان موسیقی ایران و جهان

١- فرامرز پایور        نوازنده سنتور

2- جلیل شهناز       نوازنده تار

3- علی اصغر بهاری   نوازنده کمانچه

3- حسن کسایی     نوازنده نی

4- مجید کیانی         نوازنده سنتور

5- پرویز مشکاتیان     نوازنده سنتور

/ 0 نظر / 12 بازدید